КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Ефективното данъчно планиране може да осигури на Вашата компания конкурентно предимство. Дейността Ви заслужава високо качество на предоставените финансови и данъчни консултации и БАНД ООД се стреми да предостави решения, съобразени с конкретните особености на всеки клиент.

Вие може да получите независимото ни мнение в следните области:

ОСНОВАВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Разработка на подходящи структури и правно-организационна форма. Консултации относно инвестиционно и/или краткосрочно финансиране. Стратегическо управление, анализи и експертизи. Консултации по сливане, вливане и изкупуване и други видове преобразувания на търговски дружества.

СЕКЮРИТИЗАЦИОННИ ФОРМИ (SPVs)

Регистриране, управление, счетоводство и администриране на специални форми за секюритизация, включително създаване на различни класове и видове активи, изготвяне на финансови отчети, доклади за инвеститори и надзорни органи.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И БИЗНЕС ПЛАНОВE

Разработване и оценка на инвестиционни проекти. Определяне срокове на възвращаемост, рентабилност, анализ на финансовата ефективност. Участие в разработката и практическата реализация на проектите. Осигуряване на последващ контрол за отклонения между фактически и планирани резултати.

Разработка на бизнес планове, включително икономическа обосновка за инвестиционен и/или оборотен кредит,  прогноза за паричните потоци,  “Break even” анализ и капиталово бюджетиране.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Представителство и защита по повод на изготвени и подадени данъчни декларации, отчети или друга информация и сведения или във връзка с извършване на ревизии или проверки.

Правни и данъчни консултации по ревизионни преписки и актове.

СИДДО

Консултации и практическо прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между Република България и трети държави.