10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август

10 офиса на НАП с нови банкови сметки от 1 август 2018

10 офиса на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци, осигуровки и други публични вземания от 1 август 2018 г. Промяната се налага заради вливането на СИБАНК в Обединена българска банка, в които приходната администрация е поддържала сметки досега. По новите сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация във всички офиси на НАП в град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол. За повече подробности прочетете на страницата на НАП http://www.nap.bg/news?id=3687

Данъчни облекчения за деца

Съгласно промяна в ЗДДФЛ (в сила от 01.01.2015г.), според която при определени условия могат да се ползват данъчни облекчения за деца, на 11.11.2015г. бяха публикувани декларациите, с които ще може да се ползват облекченията. 

В Глава Четвърта, член 22в е предвидено облекчението да се ползва, когато са налице следните обстоятелства:

1. към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. детето не е навършило пълнолетие;

3. към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че лицето представи писмена декларация от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, че няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

Данъчната основа се намалява по следния начин:

1. двеста лв. - при едно ненавършило пълнолетие дете;

2. четиристотин лв. - при две ненавършили пълнолетие деца;

3. шестстотин лв. - при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

За деца с увреждания: Две хиляди лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган.

Облекчението се ползва по два начина:

1. чрез подаване на годишна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ до 03.05.2016г. Към нея трябва да се приложи и съответния образец на декларация: - Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца (образец 2005) и/или - Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания (образец 2006);

2. чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2016 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2015 г.

Българска версия на МСФО

Публикувана е Консолидирана версия на български език на Международните стандарти за финансово отчитане, която е достъпна на следния линк:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1399554915270&uri=CELEX:02008R1126-20140101.

Пълния текст на български език може да изтеглите от тук 

Изменения в някои МСС

На 20 ноември 2013г. с Регламент (ЕС) 1174/2013 на комисията за изменение на Регламент (ЕО) 1126/2008 бяха приети  изменения на някои Международни Стандарти във връзка с Международни Стандарти за Финансова Отчетност (МСФО) 10 и 12 и МСС 27.

Промените касаят основно дефинициите за инвестиционно предприятие и се предлагат от 01 Януари 2014 година. 

Пълният тексст от Регламетна може да изтеглите оттук.Регламент (ЕС) 1174/2013

До 31.7.2013г. се подават декларациите по чл.55 ЗДДФЛ за II трим.

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за данъците дължими за второто тримесечие на 2013 г. Това са физически лица, които през второто тримесечие са придобили доходи, например в качеството си на наемодатели на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица. Декларацията се подава три пъти годишно – в сроковете за внасяне на дължимите данъци. Тъй като за доходи придобити през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи, съответно не се и декларира. 

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава също и от всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, а именно:

  • доходи по извънтрудови правоотношения или от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за които се удържа авансов данък от платеца. В тези случаи дължимите авансови данъци се внасят и декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът като за доходи изплатени през ІV-то тримесечие на годината данък не се дължи и съответно не се декларира;
  • доходи, подлежащи на облагане с окончателни данъци по реда на глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това са данъци удържани върху доходите на чуждестранни физически лица (например от възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както върху доходите на местни и чуждестранни физически лица (напр. дивиденти, ликвидационни дялове и др.);

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни дружества, които не са търговци, включително и общините.

До 31 юли 2013 г., с новия образец 4001 се декларират и данъците, които са били дължими, но не са внесени към 31. 12. 2012 г. Най-общо това са данъци, които в съответствие със ЗДДФЛ е трябвало е да бъдат внесени до посочената дата, но по една или друга причина, това не е направено от задълженото лице.  

Повече информация за попълване на декларациите, плащане на данъците и  новите срокове, може да се получи на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

 

17.07.2013

Източник: НАП

http://nap.bg/news?id=1737