ЕК одобри изменения в МСФО 7 и МСС 32

Европейската Комисия одобри за прилагане изменения в МСФО 7 и МСС 32
06 януари 2013г.

На 13 декември 2012 година е приет Регламент (ЕС) № 1256/2012 на Европейската Комисия за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета. Приети са изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 32.

Предприятията прилагат измененията както следва :•Измененията на МСФО 7 и породените от него изменения на МСС 32 от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2013 г.
•Измененията на МСС 32 от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г.