РАБОТНА ЗАПЛАТА (ТРЗ)

БАНД е специализирана компания за предоставяне на услуги по изчисляване на възнаграждения по трудови и извънтрудови правоотношения, администриране и управление на свързаните процеси и генериране и предоставяне на информация на клиентите и държавните институции.
Благодарение на високо квалифицирания екип от мотивирани професионалисти, финансовата стабилност, осигуреното допълнително ноу-хау и модерните софтуерни решения, БАНД е в състояние да задоволи и най-претенциозните нужди и изисквания относно качество,  бързина и конфиденциалност на данните и предоставяните услуги.

Какво ви предлагаме?

 • Изчисляване на месечното възнаграждение и дължимите осигурителни и данъчни задължения, включително по извънтрудови правоотношения, в  съответствие с  действащото законодателство, вида на заплащането и фирмената политика на клиента;
 • Последващо генериране на файлове за експорт към външни системи и институции: НАП, НОИ, НСИ, ИА “ГИТ”, търговски банки и др.;
 • Генериране на аналитична информация, рекапитулации, ведомости, обобщения по центрове на разходи, служебни бележки, удостоверения за доходи, информация за форми УП и други;
 • Разпечатване и персонализация на фишове,  доставка до офиса или електронен пренос;
 • Извличане на специфична за клиента информация и справки, подпомагащи вземането на управленски решения.


Какво още можем?

 • Да приготвим бързо необходимите справки като Ви спестим време, усилия и нерви;
 • Да подадем в срок изискуемите документи вместо Вас;
 • Да извършваме периодична проверка и отстраняваме допуснатите неточности в софтуера на държавните институции;
 • Да следим акуратно всички изменения в областта на трудово-осигурителното законодателство;
 • Да ви спестим разхода за специализиран софтуер, актуализации и обучения;
 • Да осигурим възможност за запазване на конфиденциалността.

ОСНОВНИТЕ НИ ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ВАС

Професионализъм

 • Наличен капацитет – експертен, технически и технологичен;
 • Модерен софтуер с многобройни възможности и осигурена поддръжка;
 • Процедура за двойна проверка и потвърждаване на резултатите;
 • Независимо външно експертно мнение при необходимост;
 • Коректно спазване на нормативните и договорените срокове;
 • Повече от десет години професионален  опит.

Конфиденциалност

 • Регистрацията по ЗЗЛД като администратор на лични данни гарантира пълна конфиденциалност и сигурност на  достъпа до информацията;
 • Предварителен избор, упълномощаване и дефиниране на права за достъп на ограничен кръг лица;
 • Модерни софтуерни решения за защита при размяна на информация;
 • Персонализиране, пакетиране и доставка на фишовете, или
 • Изпращане на копие от месечния фиш чрез защитена ел. поща до личния ел. адрес на  всеки служител.

Гъвкавост

 • Конфигуриране на ефективна и изгодна услуга без значение от големината на компанията, предмета на дейност или начина на дефиниране и изплащане на възнагражденията ;
 • Възможности за изчисляване на повременно,  сделно заплащане и сумирано изчисляване на работното време или заплащане при намалена трудоспособност;
 • Файлове за масово плащане;
 • Корекция на данни за минали периоди;
 • Провизиране на неизплатен и консолидиране на използван отпуск;
 • Автоматично осчетоводяване и връзка със счетоводен софтуер.

Ефективност

 • Освобождаване на финансови и човешки ресурси;
 • Липса на инвестиции за хардуер, софтуер и обучения;
 • Намаляване загубите на време при подаване на документи, включително и при ревизии;
 • Прехвърляне и минимизиране на риска;
 • Избягване на проблеми при отпуск или временна нетрудоспособност на Вашия специалист в 'неподходящо' време от месеца.